Jesus DNA ชนะการทดลองแบบพระเยซู

มาแล้วค่ะกับ Jesus DNA ในสัปดาห์ที่สามชื่อว่า
“ชนะการทดลองแบบพระเยซู”
เป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะ

กิจกรรมที่เราจะทำกันคือ
ร่วมอธิษฐาน พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา19.00-20.00 น.
ที่อาคารคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ
หรือเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์
วันจันทร์-เสาร์ที่ 26-30 ตุลาคมนี้

และหากใครมีประสบการณ์กับพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์ก็มาแชร์กันได้

Back to top