Jesus DNA เชื่อฟังและถ่อมใจแบบพระเยซู

มาแล้วว!! กับ Jesus DNA สัปดาห์แรก
“เชื่อฟังและถ่อมใจแบบพระเยซู”
เป็นสัปดาห์แห่งการเชื่อฟังและถ่อมใจ
กิจกรรมที่เราจะทำกันคือ
อดอาหารอธิษฐาน (เลือก 2 ช่วงเวลา)
1) 6.00น.-15.00 น.
2) 15.00-6.00 น.
วันจันทร์-เสาร์ที่ 12-17 ตุลาคม
และหากใครมีประสบการณ์กับพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์
ก็มาแชร์กันได้นะคะ

Back to top