คำเทศนา “พระเจ้าผู้จัดเตรียมหนทาง God will make a way” | อิสยาห์ 43: 16-19 | 20 มิ.ย. 2021

คำเทศนา “พระเจ้าผู้จัดเตรียมหนทาง God will make a way” | อิสยาห์ 43: 16-19 | 20 มิ.ย. 2021

View Sermon

คำเทศนา “วางใจพระเจ้า ในยามที่สถานการณ์ไม่แน่นอน” | สดุดี 46 | 13 มิ.ย. 2021

คำเทศนา “วางใจพระเจ้า ในยามที่สถานการณ์ไม่แน่นอน” | สดุดี 46 | 13 มิ.ย. 2021

View Sermon

คำเทศนา “มั่นคงในภาวะวิกฤต” | ดาเนียล 3 | 6 มิ.ย. 2021

คำเทศนา “มั่นคงในภาวะวิกฤต” | ดาเนียล 3 | 6 มิ.ย. 2021

View Sermon

คำเทศนา “ส่องสว่างความชอบธรรม” | 30 พ.ค. 2021

คำเทศนา “ส่องสว่างความชอบธรรม” | 30 พ.ค. 2021

View Sermon

คำเทศนา “พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบาก” | 2 โครินธ์ 1:3-7 | 23 พ.ค.2021

คำเทศนา “พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบาก” | 2 โครินธ์ 1:3-7 | 23 พ.ค.2021

View Sermon

คำเทศนา “เตือนให้เป็นผู้อารักขาที่ดี” | 1 โครินธ์ 4:8-21 | 16 พ.ค.2021

คำเทศนา “เตือนให้เป็นผู้อารักขาที่ดี” | 1 โครินธ์ 4:8-21 | 16 พ.ค.2021

View Sermon
Back to top