การอธิษฐานแบบพระเยซู

📖 คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล

View Sermon

การรับใช้แบบพระเยซู

คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020
อ.วัชระ อิทธิภูวดล
ยอห์น 4:31-35 “การรับใช้แบบพระเยซู”

View Sermon

ชนะการทดลองแบบพระเยซู

คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020
อ.พรศิลป์ จิตต์แจ้ง
📜 มัทธิว 4:1-11 “ชนะการทดลองแบบพระเยซู”

View Sermon

รักและให้อภัยแบบพระเยซูคริสต์

คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020
อ.ณรงค์ กิจทวีสิน
มัทธิว 22:35-40 “รักและให้อภัยแบบพระเยซูคริสต์”

View Sermon

DNA แห่งความถ่อมใจและเชื่อฟัง

View Sermon

ค่านิยมและโลกทัศน์ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์

View Sermon
Back to top